رسوايی بازتاب!

سايت خبری بازتاب كه ادعای بيطرفی می كند و همواره شعار اطلاع رسانی صحيح و بيطرفانه ار سر ميدهد چند ماهی است كه سعی در جو سازی عليه دولت كريمه ايران دارد . جالب است كه اين سايت در ذيل اخبرا خود قسمتی تعبيه كرده در مورد نظرات بينندگان - در زير اين خبر ها وقتی نگاه می كنيم همه نظرات عليه دولت است و شايد گاهی يك نظر غير علمی نيز به نفع دولت ببينيد .

اينجانب در طول يكماه اخير ۳۸ پيام در زير اخبار به طرفداری از دولت قرار دادم كه هرگز حتی يك پيلام هم درج نگرديد . در حالی كه زير همان پيامها فراوان نظرات عليه دولت درج گرديده است .

اخبار بر عليه سياستهای دولت در اين سايت بزرگناميی می شود و يقينا اين سايت قصد ضربه زدند به دولت مردمی آقای احمدی نژاد را دارد !

شما هم می توانيد امتحان كنيد .

در زير اخبار پيام به نفع دولت قرار دهيد . خواهيد ديد كه نگارنده اين متن بيراه نگفته است.

معنی خبر رسانی سالم و صحيح و بيطرف را هم فهميديم!!

به نقل از وبلاگ انتخابات نهم

/ 0 نظر / 4 بازدید