متن كامل بيانيه "شوراي امنيت" درباره برنامه هسته‌اي ايران

نمايندگان پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت كه از ساعت 9صبح چهارشنبه به‌وقت نيويورك، پشت درهاي بسته نشست‌هايي را برگزار كرده بودند، سرانجام شامگاه چهارشنبه در مورد متن بيانيه درباره برنامه هسته‌اي ايران توافق كردند كه مورد تاييد ديگر اعضا نيز قرار گرفت.
در متن اين بيانيه، پاراگراف دوم پيش‌نويس كه راه را براي مداخله شوراي امنيت در امور ايران هموار مي‌كرد، حذف شده است.
در بند مزبور، عنوان شده بود كه "شوراي امنيت مسووليت نخست خود را براي حفظ امنيت و صلح بين‌المللي يادآور مي‌شود."
آمريكا، انگليس و فرانسه پس از آن راضي به حذف اين پاراگراف شدند كه روسيه و چين متقابلا با بند آخر اين بيانيه موافقت كردند.
در پارگراف پاياني اين بيانيه عنوان شده است كه "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ظرف 30 روز گزارشي را در زمينه چگونگي پيروي ايران از خواسته‌هاي مطروحه شوراي حكام، به اين شورا و همچنين شوراي امنيت ارائه دهد.
متن كامل اين بيانيه كه خبرگزاري فرانسه آن را منتشر كرده، به اين شرح است:
"شوراي امنيت تعهد خود را به پيمان منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي مورد تاكيدي دوباره قرار مي‌دهد و حق بدون تبعيض كشورهاي عضو اين پيمان را طبق بندهاي اول دو دوم آن، نسبت به توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز يادآور مي‌شود.
شوراي امنيت با نگراني جدي گزارش‌ها و قطعنامه‌هاي بسيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را كه توسط مديركل آژانس به آن گزارش شده، از جمله قطعنامه ماه فوريه اين آژانس (? ،(Gov/2006/14مورد توجه قرار مي‌دهد.
شوراي امنيت همچنين با نگراني جدي خاطرنشان مي‌كند كه گزارش ? ??فوريه مديركل (? (Gov/2006/15شماري مسائل و نگراني‌هاي مهم و برجسته را (در ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران) از جمله موضوعاتي كه ممكن است جنبه نظامي هسته‌اي داشته باشند، ذكر كرده است و همچنين در اين گزارش آمده كه آژانس قادر نيست نتيجه‌گيري كند كه هيچ مواد يا فعاليت هسته‌اي اعلام نشده‌اي در ايران وجود ندارد.
شوراي امنيت با نگراني اساسي، تصميم ايران مبني بر ازسرگيري فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي اورانيوم از جمله تحقيقات و توسعه، و همچنين تصميم اين كشور در مورد به تعليق درآوردن همكاري‌ها با آژانس تحت "پروتكل الحاقي" را مورد توجه قرار مي‌دهد.
شوراي امنيت از ايران مي‌خواهد اقدامات درخواستي شوراي حكام بويژه درخواست‌هاي مطرح در نخستين بند ايجابي قطعنامه (? (Gov/2006/14كه براي اعتمادسازي نسبت به هدف صرفا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي تهران و نيز حل و فصل مسائل مهم باقيمانده در ارتباط با اين برنامه ضروري است، انجام دهد.
شوراي امنيت در اين ارتباط بر ضرورت برقراري دوباره تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري در ايران از جمله فعاليت‌هاي تحقيقات و توسعه، تاكيد مي‌كند كه اين (تعليق) توسط آژانس راستي‌آزمايي خواهد شد.
شوراي امنيت اين باور را بيان مي‌كند كه برقراري چنين تعليقي و نيز پيروي كامل و راستي‌آزمايي شده ايران از درخواست‌هاي شوراي حكام، به حل و فصل ديپلماتيك و از طريق مذاكره‌اي كه متضمن منحصرا صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران خواهد بود، كمك مي‌كند.
شوراي امنيت همچنين بر تمايل جامعه بين‌المللي به اقدامات مثبت براي رسيدن به چنين راه‌حلي تاكيد مي‌كند، راه‌حلي كه براي جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي در مناطق ديگر نيز سودمند خواهد بود.
شوراي امنيت قويا از نقش شوراي حكام پشتيباني مي‌كند و تلاش‌هاي جاري حرفه‌اي و بي‌طرفانه مديركل و دبيرخانه آژانس را براي حل و فصل مسائل مهم در ايران تمجيد و تشويق مي‌كند.
شوراي امنيت همچنين بر ضرورت تداوم كار آژانس براي روشن شدن تمامي مسائل مهم مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران تاكيد مي‌كند.
در پايان اين بيانيه آمده است: شوراي امنيت مي‌خواهد كه مديركل آژانس ظرف ? ??روز، گزارشي در زمينه فرآيند پيروي تهران از درخواست‌هاي شوراي حكام به اين شوراي ارائه دهد و همزمان نيز اين گزارش را به شوراي امنيت بدهد تا بررسي شود.
ايران بارها تاكيد كرده، از حقوق هسته‌اي خود منطبق بر پيمان‌هاي بين‌المللي و مقررات جهاني چشم‌پوشي نخواهد كرد و تسليم فشارهاي سياسي آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي نخواهد شد.
ازسوي ديگر، هزاران ساعت بازرسي و نصب دوربين‌هاي نظارتي كارشناسان آژانس در مراكز اتمي ايران نشان مي‌دهد كشورمان هيچگونه فعاليت غيرصلح‌آميز هسته‌اي ندارد كه اين موضوع نيز در بيانيه‌هاي مختلف كارشناسي اين آژانس مورد تاكيد قرار گرفته است

به نقل از : روزنا

/ 0 نظر / 3 بازدید