زنــدگی ...


گــــــــفته بودم اگه دلــت گرفته است
کــــــــنج دلم جــا واســه دلت هست
هرچی که هست بزار که گفته باشم
هرجــا که هست دلــت منم باهاشم

زندگی تفسير اين دو کلمهاست:

عشــــــــــق
نفــــــــــــرت

 

/ 0 نظر / 3 بازدید