گروه بندی ايران در جام جهانی

 

گروه بندی ايران در جام جهانی ::

Group D

 white.gif Team white.gif GP white.gif W white.gif D white.gif L white.gif GF white.gif GA white.gif Ptswhite.gif flag_Angola_sm.gif Angola  white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gifflag_IR_Iran_sm.gif IR Iran  white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gifflag_Mexico_sm.gif Mexico  white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gifflag_Portugal_sm.gif Portugal  white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0 white.gif 0white.gif  #  white.gif Date white.gif Venue white.gif Match white.gif Result white.gif  Preview  white.gif  Summary white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gifwhite.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif white.gif1  11 June 2006  Nuremberg Mexico  -  IR Iran :    2  11 June 2006  Cologne Angola  -  Portugal :    3  16 June 2006  Hanover Mexico  -  Angola :    4  17 June 2006  Frankfurt Portugal  -  IR Iran :    5  21 June 2006  Gelsenkirchen Portugal  -  Mexico :    6  21 June 2006  Leipzig IR Iran  -  Angola :    

برگرفته از سايت فيفا

/ 0 نظر / 4 بازدید