کمک رسانی يا...؟

۲۰۰۰۱۱ شماره کمک رسانی يا... 

چندی پيش اعلام شـد شماره ۲۰۰۰۱۱ برای دريافت کمک های مردمی به اداره بهزيستی است , اما واقعا اينطور بود؟
پيام هايی که عام برای معرفی اين شبکه برای هم می فرستادند بيشتر جنبه شوخی داشت! از جهتی مخابرات اعلام کرد اين مبالغ را در قبوض درج نخواهد کرد!
در شرايط فعلی کاملا مشهود است که بی برنامگی بيداد می کند,

* چطور اين طرح از طرف مخابرات و بهزيستی اجرا شد اما مخابرات فکری برای رسيد و تعيين مبلغ در نظر نگرفت؟
* چطور راديو و تلوزيون وقتی قرعه کشی بانک يا مسابقه فوتبال در راه است با تبليغات بی نهايت خود و تکرار مکررات آنرا به همه اعلام ميکند به صورتی که از هر ۱۰ نفر ۸ نفر آن تبليغ را حفظ می شوند؟

بی شک بی برنامگی و عجله تنها دلايل عدم موفقيت اين طرح بود!

جهت راهنمايی شما شماره های مبالغ به شرح زير است:
۱. ۱۰۰۰ تومان
۲. ۵۰۰۰ تومان
۳. ۱۰۰۰۰ تومان
۴. ۲۰۰۰۰ تومان
۵. ۵۰۰۰۰ تومان
۷. جهت ابطال

نويسنده : الف.  ايران

/ 0 نظر / 3 بازدید